منبع تغذیه سنسور TM-220-12-N-P

۴۲۶ هزار تومان 

این دستگاه برای تأمین ولتاژ تغذیه مورد نیاز یک سنسور از نوع دو سیمه و سه سیمه DC و تبدیل خروجی سنسور از حالت ترانزیستوری به کنتاکت رله با تأخیر در قطع(OFF DELAY) و تاخیر دروصل (ON DELAY) به میزان قابل تنظیم از صفر تا پنج ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع تغذیه سنسور PS-220-12-N-P

۲۹۹ هزار تومان 

این دستگاه برای تأمین ولتاژ تغذیه مورد نیاز یک سنسور از نوع دو سیمه و سه سیم DC دوازده ولتی و تبدیل خروجی سنسور از حالت ترانزیستوری به کنتاکت رله مورد استفاده قرار می گیرد.

سنسور نوری رفلکتوری مکعبی OSR501000-CA-RR

۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان 

سنسور نوری رفلکتوری مکعبی OSR501000-CA-RR که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی رله (Relay) با نوع خروجی نرمال بسته (NC) دارای فاصله نامی و شناسایی ۱۰۰۰ سانتی متر میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری مکعبی OSR501000-OA-RR

۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان 

سنسور نوری رفلکتوری مکعبی OSR501000-OA-RR که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی رله (Relay) با نوع خروجی نرمال باز (NO) دارای فاصله نامی و شناسایی ۱۰۰۰ سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CA-TB

۱ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CA-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی رله (Relay) با نوع خروجی نرمال بسته (NC) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-OA-TB

۱ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-OA-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی رله (Relay) با نوع خروجی نرمال باز (NO) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-N-TB

۹۲۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-N-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری منفی (NPN) با نوع خروجی نرمال بسته+نرمال باز (NC+NO) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-P-TB

۹۲۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-P-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 4 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری مثبت (PNP) با نوع خروجی نرمال بسته+نرمال باز (NC+NO) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CN-TB

۸۷۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CN-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 3 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری منفی (NPN) با نوع خروجی نرمال بسته (NC) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CP-TB

۸۷۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-CP-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 3 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری مثبت (PNP) با نوع خروجی نرمال بسته (NC) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-ON-TB

۸۷۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-ON-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 3 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری منفی (NPN) با نوع خروجی نرمال باز (NO) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-OP-TB

۸۷۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه مکعبی OSR50600-OP-TB که در فهرست , , قرار دارد به قطر 50 میلیمتر، 3 سیمه و طبقه خروجی ترانزیستوری مثبت (PNP) با نوع خروجی نرمال باز (NO) دارای فاصله نامی و شناسایی 600 سانتی متر میباشد.